Otevřít menu

Na úvodní stranu Městská knihovna Odolena Voda

Babička a dědeček do školky MegaKnihy.cz Magnesia Litera
Návštěv :
Celkem : 38526
Týden : 107
Dnes : 7
podrobnosti

Knihovní řád Městské knihovny Odolena Voda

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Knihovní řád je vydán v souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Odolena Voda, okres Praha východ, se sídlem Čs. armády 362, 250 70 Odolena Voda (dále jen knihovna), schválenou Zastupitelstvem města Odolena Voda usnesením č. 5/2001 ze dne 26. 6. 2001 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

Knihovna je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 0375/2002.

Čl. 2 Poslání a činnost knihovny

1. Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona (dále jen KZ) a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny.

2. Knihovna je organizační složkou města Odolena Voda bez právní subjektivity.

3. Knihovní řád (dále jen KŘ) vymezuje vztahy mezi knihovnou, jejími zaměstnanci a uživateli knihovny. Je pro všechny strany závazný.

Čl. 3 Veřejné knihovnické a informační služby

1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby absenční v oddělení pro děti a mládež, v oddělení pro dospělé – půjčování informačních pramenů (knihy, zvukové knihy, periodika) a deskových her (pravidla půjčování deskových her jsou stanovena přílohou č. 3, která je součástí tohoto KŘ).

b) meziknihovní služby, tzn. zajištění informačních pramenů, které knihovna nemá

    ve svém knihovním fondu

c) rezervace publikací

d) bibliograficko-informační služby pro čtenáře

informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

e) poradenské služby o katalozích, fondech a využívání knihovny

f) lokačně-informační služba - zjišťování a informace o dostupnosti fondů
regionální informační služby
g) přístup na internet

h) propagační služby

pořádání besed a podobných akcí pro uživatele
informace pro uživatele o novinkách knihovního fondu
WWW stránky knihovny
 

2. Služby uvedené v bodě 1c a 1g čl. 3 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.

3. Knihovna poskytuje tyto placené služby:
a) použití tiskárny a kopírky
b) prodej upomínkových předmětů týkajících se města Odolena Voda

c) prodej jízdních řádů

d) laminovací služby

e) skenovací služby

4. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 1 tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 4 Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát:
každý občan způsobilý k právním úkonům, u osob mladších 15 let jen na základě souhlasu rodičů nebo zákonného zástupce
příslušník jiného státu, který má povolení k trvalému pobytu v ČR
Uživatelem knihovny se občan stává vydáním čtenářského průkazu, který se vydává na základě vyplněné přihlášky ověřené pracovníkem knihovny dle osobních dokladů a zaplacením zápisného. Podpisem se uživatel zavazuje plnit povinnosti stanovené Výpůjčním řádem. U dětí do 15 let přejímají záruku plnění rodiče nebo zákonní zástupci.
Čtenářský průkaz je nepřenosný a uživatel ručí za jeho nezneužití. Každý čtenář může mít pouze jeden čtenářský průkaz. Čtenářský průkaz se vystavuje na dobu 1 roku ode dne registrace, jeho platnost je třeba každoročně obnovovat za registrační poplatek uvedený v ceníku. Uživatel je povinen neprodleně ohlásit knihovně změnu jména, bydliště a dalších údajů uvedených v přihlášce a ztrátu nebo zneužití průkazu. Při vstupu do knihovny je uživatel povinen ihned u výpůjčního pultu odevzdat čtenářský průkaz. (Bez čtenářského průkazu se knihy zásadně nepůjčují).
2. Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je knihovna správcem osobních údajů. Osobním údajem podle § 4 tohoto zákona je jakýkoli údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo zjistit. V podmínkách knihovny jsou to zejména adresní a identifikační údaje uživatelů nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích.

3. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 2 tohoto KŘ.  Zaměstnanci knihovny zpracovávají pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tímto účelem ověřují. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Účelem, pro který knihovna sbírá a zpracovává osobní údaje, jsou ochrana knihovních fondů, kvalita poskytovaných služeb, příp. naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy, zejména zákony:
a) č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
b) č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
c) č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

5. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
a) základní identifikační údaje uživatele: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu, tento souhlas dává podpisem přihlášky. Uživatel, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, např. využívat veřejného Internetu.
Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný čtenářský průkaz, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR (popř. cestovního pasu, povolení k pobytu v ČR). Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
b) další kontaktní údaje uživatele (které však žadatel o registraci není povinen uvést): akademické tituly, kontaktní adresa uživatele, pracoviště/škola, další možná spojení na uživatele, která uvedl (telefon, e-mail apod.).

6. Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle Směrnice o nakládání s osobními údaji  uživatelů knihovny, která je nedílnou přílohou č. 2 tohoto KŘ.

 

Čl. 5 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

1. Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto KŘ, zejména chránit a nepoškozovat majetek knihovny, zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek a řídit se pokyny jejich pracovníků.

2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

3. Veškeré stížnosti, oznámení a podněty týkající se služeb knihovny může čtenář podat písemně nebo ústně knihovníkům nebo vedoucímu knihovny.

4. Do knihovny není dovoleno přinášet občerstvení.

Čl. 6 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

1. Přístup k Internetu je umožněn registrovaným čtenářům Městské knihovny Odolena Voda (dále MěK OV) i ostatním uživatelům.

2. Přístup k internetu je bezplatný.

3. Služby jsou poskytovány uživatelům, kteří ovládají základní práci s počítačem (s operačním systémem, principy práce se sítí internet).

4. Čtenář s platným čtenářským průkazem, vůči němuž nemá MěK OV žádné pohledávky (knihovní jednotky nevrácené ve stanové výpůjční lhůtě, nezaplacené zpozdné a upomínky, náhrady škod a ztráty), má možnost si předem rezervovat 1 hodinu práce s Internetem denně (telefonicky nebo osobně).

5. Ostatní uživatelé mohou využít přístup na Internet, pokud není obsazen, nebo rezervován registrovaným čtenářem, a to po dobu maximálně 30 minut denně, a nemohou si práci na Internetu předem rezervovat.

6. Základní doba přístupu pro registrované čtenáře je 30 minut. Není-li další zájemce, je možné tuto dobu prodloužit na maximálně 1 hodinu denně. Uživatel je před uplynutím 30 minut upozorněn obsluhou na ukončení práce s počítačem. Přístup k počítačům v délce 60 minut je opět po předchozím upozornění ukončován samotným zájemcem.

7. U jedné počítačové stanice může pracovat pouze jedna osoba, maximálně s jedním doprovodem. Pro doprovod platí stejná pravidla jako pro uživatele.

8. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

9. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

10. Není dovoleno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně, vypínat počítač a restartovat jej, vyhledávat a nahrávat stránky obsahující pornografii, propagující fašismus, nábožensky a národnostně urážející nebo podněcující k násilí a užívání omamných látek.

11. Uživatel může kopírovat informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu. Soubory stažené z Internetu lze ukládat pro osobní potřebu.

12. Získané informace a data (v jakékoliv formě) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

13. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. autorský zákon). Případné zneužití dat a informací může být trestné (viz zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech).

14. Každý uživatel je povinen dbát pokynů knihovníků. Při jejich nedodržení, dle závažnosti přestupku, je knihovník oprávněn vyzvat uživatele k neprodlenému opuštění pracoviště. Veškeré náklady, které vzniknou knihovně vlivem nekorektního přístupu uživatele ke zdrojům Internetu, je uživatel povinen uhradit.

15. Městská knihovna nenese odpovědnost za obsah internetových stránek.

16. Uživatel nesmí rušit ostatní hlukem nebo používáním mobilního telefonu.

17. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické či softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

 

Čl. 7 Pravidla pro připojení přes WiFi

Uživatel

• se může připojit k síti Internet v prostorách knihovny během provozní doby:

 registrovaný uživatel MěK OV na maximálně 1 hodinu denně

 ostatní uživatelé na maximálně 30 minut denně

• potřebuje vlastní notebook nebo kapesní počítač s WiFi připojením

• oznámí pracovníkovi u pultu, že se chce připojit k WiFi knihovny

• se se svým zařízením připojí k veřejné WiFi síti knihovny s názvem „ForteNet“

• v případě problémů s přihlášením k síti oznámí závadu obsluze v knihovně

 

III. Výpůjční řád

Čl. 8 Zpřístupňované knihovní dokumenty

1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb (MVS) po předložení čtenářského průkazu a po vyhledání nebo objednání požadovaného dokumentu uživatelem.

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, prováděcí vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování

1. Výpůjčky dokumentů se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

2. Mimo prostory knihovny se zásadně nepůjčují dokumenty:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
b) jestliže jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny
c) jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
d) jestliže byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl. 10 Postupy při půjčování

1. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady knihovníkovi.

2. Maximální počet vypůjčených knih nebo časopisů na jednu výpůjčku jsou 4 knihy a 5 časopisů.

3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu v případě, že tento je již zapůjčen.

    Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle data

    a času podání objednávky. Doba rezervace čekajícího titulu je 7 dní.

Čl. 11 Výpůjční lhůty

1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc.

2. Výpůjční lhůta může být prodloužena dvakrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Prodloužení výpůjční lhůty lze provést osobně, telefonicky, e-mailem nebo přímo přes internet z čtenářského konta.
Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl. 12 Vracení vypůjčeného dokumentu

1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

2. Je zakázáno text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl. 13 Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

2. Množství půjčených dokumentů mimo knihovnu určí knihovník.

3. Při vypůjčení si knihovní jednotku prohlédnout a je-li poškozená ohlásit to ihned knihovníkovi. Jinak nese uživatel odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení a je povinen toto uhradit.

4. Chránit vypůjčené knihovní jednotky před poškozením, neznehodnocovat je podtrháváním a vpisováním poznámek, vyřezáváním stránek apod., chránit je před ztrátou a krádeží, nepůjčovat je dalším osobám a vrátit je do knihovny ve stanovené lhůtě.

5. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam.

6.  Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

8. Při odchodu z knihovny předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky.    Vynesení kterékoliv knihovní jednotky bez příslušného záznamu v evidenci je pokládáno za zcizení a vůči čtenáři bude postupováno podle platných právních předpisů.

 

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 14 Ztráty a náhrady

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody (uvedením do předešlého stavu), obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže takový způsob náhrady není možný nebo účelný, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje vedoucí knihovny.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 15 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

1. Poplatek z prodlení - povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřena, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček – nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu), následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta čtenářského průkazu – za manipulaci a vystavení duplikátu čtenářského průkazu ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 16 Náhrada všeobecných škod

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: „Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.“).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.

2. Pokud není v tomto KŘ stanoveno jinak, platí pro úpravu právních vztahů mezi knihovnou a občany, využívajícími jejich služeb příslušná ustanovení občanského zákoníku, pro právní vztahy mezi knihovnou a právnickými osobami pak příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

3. Nedílnou součástí KŘ jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Ceník služeb a poplatků knihovny.
Příloha č. 2 – Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

Příloha č. 3 – Pravidla půjčování deskových her

4. Tento KŘ Městské knihovny Odolena Voda nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2020.

5. Výpůjční řád Městské knihovny Odolena Voda schválený Radou města Odolena Voda a platný ode dne 24. 5. 2018 pozbývá platnosti dnem 31. 3. 2020.

 

V Odoleně Vodě dne 1. 4. 2020                           Naděžda Střelbová                                                                                                                                                         

                                                                            vedoucí organizační složky města
                                                                            Městská knihovna Odolena Voda

  

Příloha č. 1 - Ceník služeb a poplatků
 

Ceník služeb a poplatků

Roční registrace od 1. 1. 2013                dospělí                          100 Kč
(12 měsíců)                                          děti a důchodci               50 Kč

                                                           invalidní důchodci            50 Kč

                 

Vydání nového průkazu:                         dospělí                        20 Kč

                                                            děti                             10 Kč

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)                                         70 Kč  

                                                           + cena stanovená zasílající knihovnou

 

Nedodržení výpůjční lhůty:                    10 Kč + poštovné (za 1 knihu, zvukovou knihu, časopis nebo stolní hru za nedodržení výpůjční lhůty za každý započatý měsíc a titul)

 

Ztráta:                                                 náhrada stejným titulem bez poplatku, náhrada dílem jiným (po dohodě s knihovnicí) úhrada plné ceny + 25 % ceny knihy, zvukové knihy, časopisu, stolní hry

 

Poškození:                                            knihy, zvukové knihy, stolní hry     50 Kč          
                                                                       časopisu                           20 Kč

                                                                       čárového kódu                  10 Kč
                                                                       obalu                               10 Kč

Odborné služby

Bezplatně:                                        Rezervace z knihovního fondu na požádání                            
                                                       Bibliografická informační služba

                                                        Internet

Výstup z tiskárny formát A4                  2 Kč za jednu stranu - černobíle
                                                          3 Kč oboustranně za jeden list - černobíle

 

Kopírování                   černobíle                       2 Kč 1 kopie formát A4 – jednostranná
                                  černobíle                        3 Kč 1 kopie formát A4 – oboustranná
                                  černobíle                        3 Kč 1 kopie formát A3 – jednostranná
                                  černobíle                        4 Kč 1 kopie formát A3 – oboustranná

 

                                  barevně                          10 Kč 1 kopie formát A4 – jednostranná
                                  barevně                          15 Kč 1 kopie formát A4 – oboustranná
                                  barevně                          20 Kč 1 kopie formát A3 – jednostranná
                                  barevně                          30 Kč 1 kopie formát A3 – oboustranná

 

Laminování                                          40 Kč 1ks formát A3

                                                          30 Kč 1 ks formát A4

                                                          15 Kč 1 ks formát A6 (fota 10 x 15 cm))

                                                          10 Kč 1 ks vizitky (60 x 90 mm)

 

Skenování                                           5 Kč 1 ks A4 automatické podávání       

                                                          9 Kč 1 ks A4  ruční podávání                    

                                                        10 Kč 1 ks A3 automatické podávání      

                                                        18 Kč 1 ks A3 ruční podávání                    

Tento ceník schválila Rada města č. 4/2020 dne 16. 03. 2020 a je platný od 01. 04. 2020.

 

 

Příloha č. 2 - Směrnice o nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny

1. Město jako provozovatel knihovny je zaregistrováno na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Má proto oprávnění shromažďovat osobní údaje registrovaných čtenářů. Osobní údaje, které jsou uvedeny na přihlášce v listinné podobě a v elektronické podobě ve výpůjčním programu se využívají pouze pro potřeby evidence čtenářů a výpůjček, v upomínacím řízení a při vymáhání nároků knihovny, které vyplývají z porušení povinnosti čtenářů.


2. Knihovna zpracovává základní a další osobní údaje, statistické údaje, údaje služební, údaje účetní. Údaje jsou zpracovávány za účelem:

a, Poskytování služeb čtenářům.

b, Ochrany majetku knihovny a knihovního fondu.

c, Statistického hodnocení činnosti knihovny.

d, Evidence pohledávek a účetních operací.

e, Postupu při vyřizování žádostí čtenářů.

f, Informování o službách poskytovaných knihovnou.

g, Komunikace s uživatelem.

 

3. Údaje služební jsou údaje o provedených transakcích se čtenářským kontem včetně místa a času transakce. Údaje služební jsou zejména údaje o:

a, Čtenářských průkazech.

b, Provedení a ukončení absenční výpůjčky.

c, Rezervaci knihovní jednotky.

d, Přihlášení čtenáře k počítačové síti a výpůjčnímu protokolu knihovny prostřednictvím veřejného elektronického katalogu, internetu nebo služeb knihovníka.

e, Náhradě škody na vypůjčené knihovní jednotce.

 

4. Údaje účetní jsou údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě a dalších náležitostech.

5. Práva čtenářů v souvislosti s ochranou osobních údajů:

a, Práva čtenářů jako subjektů údajů jsou zaručena.

b, Čtenář má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz.

c, Knihovna čtenáři na jeho žádost poskytne kopii zpracovaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře či poskytne přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.

d, Jsou-li údaje nesprávné, čtenář sdělí knihovně údaje správné.

e, Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od obdržení žádosti.

f, Čtenář má právo se obrátit kdykoliv se svým podnětem týkajícím se jeho osobních údajů na knihovnu, případně podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme však rádi, pokud se s podnětem obrátíte nejprve na naše pracoviště – Městská knihovna Odolena Voda, ČSA 362, 250 70 Odolena Voda, tel.: 283 116 455, e-mail: knihovna.ov@volny.cz.

 

6. Uchovávání osobních údajů

a, Osobní údaje čtenáře uchovává knihovna na originále přihlášky čtenáře.

b, Přihlášky čtenářů v papírové formě jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

c, Počítačové databáze jsou uloženy na vyhrazených serverech. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

d, Knihovna předává osobní údaje třetím osobám pouze v případě ochrany svých práv vůči dlužníkovi.

 

7. Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

a, Knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku, kdy žadatel o registraci předá knihovně vyplněnou přihlášku.

b, Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje, jakmile čtenář písemně či ústně projeví přání dále nebýt registrovaným čtenářem. Podmínkou je, že tento čtenář nemá vůči knihovně žádný dluh.

c, Osobní údaje čtenáře knihovna likviduje i bez žádosti čtenáře, pokud od konce posledního registračního období uplynul jeden rok, a zároveň uplynul jeden rok od vypořádání posledního dluhu čtenáře vůči knihovně.

d, Osobní údaje registrovaného čtenáře zaznamenané v listinné podobě likviduje knihovna skartací těchto listin po uplynutí 3 měsíců od uplynutí poslední registrace.

E, Osobní údaje registrovaného čtenáře zachycené v počítačových databázích jsou zlikvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Takto anonymizované údaje jsou dále používány pouze pro statistické účely.

 

8. Evidence uživatelů internetu a WIFI sítě

a, Uživatelé veřejných internetových stanic a WIFI sítě v knihovně jsou zaznamenáváni pro statistické účely pod jménem a časem stráveným na určité veřejné stanici.

b, Tyto statistické údaje jsou v knihovně uchovávány po dobu 1 roku. Poté jsou skartovány.

 

9. Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy (přihlášky) o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

 

Příloha č. 3 – Pravidla půjčování deskových her

Absenčně (domů) se půjčuje pouze jedna desková hra na 1 měsíc bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení.
hry si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři s platnou registrací nejméně 6 měsíců a vyrovnanými závazky vůči Městské knihovně v Odoleně Vodě
Čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce (je nutný souhlas rodiče).
Před půjčením je zkontrolován obsah hry a čtenář obdrží potvrzení o výpůjčce společně se seznamem všech komponentů hry (pokud není seznam uveden u hry).
Seznam komponentů naleznete v online katalogu u příslušné hry.
Hry lze rezervovat.
Uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny.

 
Čtenář je povinen vrátit hru ve stanoveném termínu. Jestliže půjčenou hru nevrátí ve stanoveném termínu, bude mu knihovna účtovat poplatek z prodlení (stejný jako u ostatních dokumentů) dle platného ceníku.

 
V případě poškození či ztráty hry nebo její části, bez které je tato hra nepoužitelná, je čtenář povinen dle KŘ zakoupit tutéž hru, nebo hru uhradit (dle uvážení knihovníka).

 
V případě poškození či ztráty hry nebo její části, kterou lze dokoupit, je uživatel povinen zajistit náhradu do čtrnácti dnů od vrácení hry (dle uvážení knihovníka).

 
V ostatních případech neupravených těmito pravidly platí Knihovní řád.